“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Gallery of the Mandala 2010 – Hình Ảnh Mandala Vu Lan năm 2010

Gallery of the Mandala 2010- Hình Ảnh Mandala Vu Lan năm 2010

Vào những ngày trong tháng Vu Lan năm 2010 phật tử chụp hình lưu niệm trong sân chùa, đặc biệt là trước tượng đài Đức Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, đã xuất hiện nhiều ánh sáng lạ.

 

Xin chia sẻ với quý vị gần xa những hình ảnh này, như là một niềm kích lệ để mọi người được khởi lên niềm hoan hỷ và an vui.

 

Vẫn biết những hiện tượng này xảy ra trong trường hợp ngẫu nhiên của những điều kiện trùng hợp của thiên nhiên. Mong sao chúng ta xem qua hình ảnh này như là một sự chia sẻ chân thành về những sinh hoạt của chùa Xá Lợi.